top of page

Renovering och underhåll

Obligatorisk information för medlem eller lokalhyresgäst.

Att renovera är förenat med många krav och dessa krav grundar sig i att fastigheten ska förbättras vid renovering och att allt ska dokumenteras. Svensk byggnorm ska användas på ett fackmannamässigt sätt vid alla typer av renoveringar. Brf Linnor äger rätt att ställa krav på ombyggnation där så är befogat innan tillstånd lämnas. I vissa fall kan det även vara så att bygglov krävs. 

Inför renoveringen vill styrelsen ha kopia på de entreprenörer som skall utföra arbetet med ventilation, rör och avlopp inkl. försäkringsbevis, branschintyg mm. Under arbetets gång vill styrelsen även ha in egenkontroller på de arbeten som rör installationerna. Arbetet skall utföras och redovisas enligt gällande branschregler så som Säker vatten, BBR, PER, GVK eller liknande samt uppdaterade ritningar ska in till styrelsen digitalt och eventuella avvikelser ska redovisas för styrelsen. Åverkan på byggnadens konstruktion kräver bygglov, konstruktör, kontrollansvarig mm. Ska något sådant arbete utföras krävs god framförhållning till styrelsen. I övrigt är det viktigt att tänka på att rördragningar under bjälklaget (krävs för att komma från kök/badrum till hall) kräver godkännande från grannen under samt att erforderlig brandavskiljning utförs. 

Innan renovering får ske ska alltid en ansökan göras till föreningen som ska skickas in elektroniskt eller lämnas i föreningens postfack på Nordhemsgatan 52. Fyll i Ansökan om tillstånd renovering av lägenhet (PDF, 0.1 MB) fullständigt enligt ovan krav för att styrelsen ska kunna fatta beslut. Innan arbetet startar ska ansökan vara godkänd. 

Vem ansvarar för vad?

Du som bostadsrättshavare ska själv ordna med till exempel reparationer i din lägenhet. Lokalhyresgäst ansvarar för att underhålla lokalen. Generellt gäller att bostadsrättsinnehavaren ansvarar för lägenhetens insida, medan föreningen ansvarar för allt utanför lägenheterna (trapphus, fasad, tak, uppvärmning, belysning, mark runt husen osv). Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder ansvarar du som medlem för att det repareras. Föreningen står för allt yttre underhåll av balkonger. Alla installationer som innebär ett ingrepp på fasaden kräver styrelsens tillstånd, t.ex. markiser eller inglasning.

 

Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Vattenläckor (stora som små) kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för de som drabbas. 

Åtgärder som alltid ska meddelas till styrelsen:

  • Badrums- och köksrenovering som involverar vatten, ventilation, rör, avlopp eller värme.

  • Installation av kökskåpa eftersom den måste vara kompatibel med fastighetens ventilationssystem.

  • Installation av elektrisk golvvärme och elektrisk handdukstork (vattenburna lösningar är ej tillåtet).

  • Andra åtgärder som påverkar vatten, ventilation, rör, avlopp eller värme. 

Vad gäller för dolda fel?

Du som säljer är ansvarig för eventuella dolda fel. Du kan därför bli ersättningsskyldig för dessa upp till 2 år efter försäljningen. Detta gäller fel som köparen inte hade kunnat undersöka. 

Skydda gemensamma intressen

Vid renovering är du skyldig att skydda gemensamma utrymmen som trapphus eller hiss gällande, t.ex. ytskick på väggar, golv eller liknande. Repor eller skador som orsakas vid eventuell renovering innebär ersättnings- och/eller återställandeskyldighet. När det gäller städning efter renovering/underhåll så ska gemensamma ytor vara städade och avtorkade varje dag. Att missköta detta är inte ok och påföljder kan vara ersättningsskyldighet. ​

Våtrumsintyg

Krav på våtrumsintyg gäller från 1 oktober 2015. Intyget ska skickas in till styrelsen för digital arkivering.

Installation av disk- och tvättmaskin

Installationer av disk- och tvättmaskin samt torktumlare måste göras av fackmän.

Elektriska installationer

Elektriska installationer och omdragningar måste göras av fackmän. 

Ventilationskanaler

Vid renovering är det viktigt att inte byggmaterial, smuts/damm eller liknande åker in i ventilationskanalerna. Den som renoverar ansvarar för att detta inte sker genom att täcka kanaler. Ifall byggmaterial, smuts/damm eller liknande mot förmodan skulle åka in i systemet bekostas rengöring av den medlem eller lokalhyresgäst enligt information på ventilationssytem.

Radiatorer/element

Radiatorer/element tillhör föreningen och får inte flyttas, kopplas ur eller bytas ut. Luftning av radiatorer/element får inte göras av medlem/lokalhyresgäst utan detta görs organiserat av föreningen genom auktoriserad personal som har kännedom om föreningens värmesystem. Efter omfattande översyn 2018 åtgärdades samtliga radiatorer/element i föreningen så dessa är optimerade och anpassade till föreningens värmesystem

På hösten sätter kommunen igång värmen. Det kan därmed ta ett par dagar innan värmen kommer igång. Detta är inget vi i föreningen kan påverka. Utomhustemperaturen styr systemen som kontrolleras av Göteborgs energi vilket kan variera under vintern. Båda våra fastigheter delar på samma fjärrvärmesystem. 

  • Radiatorer/element är föreningens egendom, detta innebär att dessa inte får bytas ut. 

  • Radiatorer/element får inte stängas av eller tömmas vid renovering. Ta kontakt med styrelsen så att föreningens experter på värmesystemet involveras. Annars skapas obalans i värmesystemet som är väldigt kostsamt och belastas den medlem/lokalhyresgäst som orsakat problemen.

  • Radiatorer/element får inte manipuleras, skruvas på eller luftas. Den enda tillåtna justering som får göras är att vrida på termostat för att välja 1, 2, 3 osv. Föreningen har satt en säkerhetsspärr på termostater för att dessa inte ska lossas.

  • Boende är ansvariga för underhåll av radiatorer/element, t.ex. målning med avsedd radiatorfärg. Luftningsventiler eller andra delar som VVS personal behöver skruva på vid behov får inte målas då dessa förstörs - ifall så sker bekostas utbyte av medlem/lokalhyresgäst som genomförs av föreningens hantverkare.

  • Nya vattenburna radiatorer/element får inte tillkomma i något utrymme, använd istället elektriskt anslutna.

  • Badrum är inget utrymme som föreningen bekostar uppvärmning av, dvs inga element finns här.

Handdukstork och golvvärme

Den som planerar renovering och installation av handdukstork måste ha en elektrisk lösning. Vattenburen handdukstork är inte tillåtet i föreningen. Den som planerar renovering och installation av golvvärme måste ha en elektrisk lösning. Vattenburen golvvärme är inte tillåtet i föreningen.  

VVS tryck och värme

Som fastighetsägare har man ansvaret för att boendemiljön ska vara ofarlig. Vattnet i varmvattenledningen (fram till blandaren) ska vara minst 50 grader varmt. Föreningen har haft problem med för låg temperatur på vattnet ut och för dåligt tryck genom åren men föreningen har åtgärdat de problem som är kända, t.ex. byte av pump.

Vattenskada

Om till exempel vatten läcker genom yt- och tätskiktet i ditt badrum och tränger igenom trossbotten till grannen under så ansvarar du för att skadorna i din lägenhet repareras. Du är enligt föreningens stadgar underhållsansvarig för bland annat ytskikten i ditt badrum. Grannen under dig ansvarar för skadorna i sin lägenhet och grannen ska därför kontakta sitt försäkringsbolag. Detta gäller om du inte har varit vårdslös och därigenom orsakat skadan.


Eftersom det uppstått skada även i trossbotten måste också din bostadsrättsförening kontaktas. Föreningens egen fastighetsförsäkring tar då som regel tag i hela skadan och ser till att hantverkare reparerar skadorna såväl i ditt badrum, i trossbotten som i lägenheten under. När skadan reparerats, krävs du och din granne på så stor del av fastighetsförsäkringens självrisk som motsvarar reparationskostnaderna i din och grannens lägenheter. Detta krav kan din och grannens egna försäkringar betala.


Skulle du däremot ha orsakat skadan genom att du varit vårdslös kan din ansvarsförsäkring, som ingår i hemförsäkringen, ersätta skadorna i trossbotten och i grannens lägenhet. Ytskikten i din egen lägenhet, som du har underhållsansvar för, ersätts från din bostadsrättsförsäkring. De flesta försäkringsbolag ersätter inte yt- och tätskikt som läckage skett genom.

Lappar

Anonyma lappar i trapphus och hissar undanbedes. Skicka din önskan/klagomål till föreningens e-post. Ifall du tillfälligt förvarar något på en plats så skriv alltid en lapp samt när detta ska försvinna. Ibland finns omständigheter som man inte kan rå för som medlem. 

Likhetsprincipen 

Föreningen tillämpar likhetsprincipen vilket ska vägas mot föreningens stadgar. Likhetsprincipen innebär att lika fall ska behandlas lika. Likhetsprincipen medför dock inte att alla medlemmar måste behandlas likadant i varje enskild situation. Finns det sakligt motiverade skäl är olikbehandling godtagbart. Mer information finns i stadgarna.

bottom of page